Ważne dokumenty

Regulamin serwisu | Warunki korzystania | Umowa Partnerska | Polityka Prywatności
Zasady korzystania z filmów | Polityka Zwrotów | Kwestie zdrowotne 
 


UMOWA PARTNERSKA

Każdy uczestnik programu partnerskiego oferowanego przez 7minuteworkout akceptuje warunki niniejszej umowy partnerskiej.

UWAGA: Proszę dokładnie przeczytać tę umowę, ponieważ warunkiem uczestnictwa w programie partnerskim jest pełna akceptacja wszystkich jej postanowień. Przystępując do programu partnerskiego, jesteś prawnie zobowiązany do przestrzegania poniższych warunków. Jeśli ich nie akceptujesz, nie powinieneś rejestrować się w programie partnerskim.

Umowa zawiera warunki korzystania z 7minuteworkout w pełni określone w niniejszym dokumencie (zamieszczone na tej stronie).

W obrębie całej umowy, "program partnerski" odnosi się do programu partnerskiego prowadzonego przez 7minuteworkout.

PARTNERZY

Każdy partner jest niezależnym kontrahentem 7minuteworkout i nie jest jego pracownikiem. Żadna część niniejszej umowy nie zakłada istnienia stosunku pracodawca-pracownik.

PROWIZJE ZA POLECENIE

Za każdym razem kiedy ktoś składa zamówienie poprzez Twój link partnerski, Twojemu partnerskiemu ID przyznawana jest prowizja za polecenie. Kiedy nowy partner rejestruje się przy użyciu Twojego linka, także otrzymujesz prowizję jako partner sponsorujący. Prowizji nie otrzymujesz od nowych partnerów rejestrujących się w inny sposób. Wysokość prowizji jest zróżnicowana w zależności od produktu lub usługi. Stawki Twoich prowizji są określone na stronie internetowej i mogą ulegać zmianom. Jeśli strona nie podaje wysokości stawek, w Twoim panelu logowania podawana jest ich stopa bazowa.

Aby partner mógł otrzymywać prowizję, konieczne jest przedłożenie informacji o tożsamości, które powinny zawierać przynajmniej kopię dokumentu ze zdjęciem wydanego przez rząd, np. prawa jazdy, dowodu osobistego. Kopie dokumentów należy wysłać faksem lub złożyć w 7minuteworkout w inny, prawnie akceptowalny sposób, zgodnie z instrukcją otrzymaną w panelu logowania. Do momentu złożenia wymaganych dokumentów nie będziesz mógł otrzymywać prowizji.

Prowizje za produkty i usługi są wypłacane według stawek wskazanych w Twoim panelu logowania. 7minuteworkout dąży do korzystania z podobnych stawek za kolejne produkty, usługi, ale zastrzega sobie prawo do wypłacania ich w innej skali, jeśli zajdzie taka potrzeba.

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Każdy partner jest niezależnym kontrahentem, w związku z czym spoczywa na nim odpowiedzialność za wszelkie opłaty podatków dochodowych od sprzedawanych towarów i usług zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju lub w miejscu, w którym przebywa. Jeśli nie przebywasz w Stanach Zjednoczonych, 7minuteworkout wstrzyma naliczenie podatku dochodowego od cudzoziemców przed otrzymaniem prowizji przez Ciebie. 7minuteworkout postępuje w ten sposób w myśl Federalnego Prawa Podatkowego USA oraz innych, adekwatnych praw. Powzięcie jakichkolwiek kroków w celu odzyskania tych kwot w zgodzie z prawem podatkowym leży wyłącznie w gestii partnera

KRAJE OBJĘTE EMBARGIEM I LISTA WYSZCZEGÓLNIONYCH OBYWATELI

Stany Zjednoczone kontrolują eksport produktów i informacji. Każdy partner akceptuje te regulacje i zgadza się nie eksportować lub prowadzić powrotnego wywozu materiałów (włączając w to oprogramowanie) do krajów zakazanych prawem eksportowym. Stając się partnerem oświadczasz, że nie przebywasz w kraju, do którego taki eksport jest zakazany, ani że nie jesteś osobą lub jednostką objętą takim samym zakazem. Jednocześnie jesteś zobowiązany do przestrzegania praw eksportowo-importowych kraju, w którym przebywasz (włączając oprogramowanie).

Każdy partner jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich stosowalnych praw USA, między innymi praw dotyczących eksportu. Rejestrując się jako uczestnik programu partnerskiego zapewniasz, że nie jesteś obywatelem, ani że nie przebywasz w kraju objętym embargiem, a także gwarantujesz, że nie znajdujesz się na liście wyszczególnionych obywateli tworzonej przez Amerykański Departament Skarbu. Towary i/lub usługi są eksportowane z USA w zgodzie z przepisami EAR (Export Administration Regulations). Wykorzystywanie praw innych krajów jest sprzeczne z prawem USA i zakazane.

Zgodnie z Amerykańską ustawą Patriot Act, tylko ci partnerzy, którzy dostarczyli wymagane informacje dotyczące tożsamości oraz nie przybywają w kraju objętym embargiem, ani nie znajdują się na liście wyszczególnionych obywateli, mogą otrzymywać prowizje wypłacane przez 7minuteworkout

HARMONOGRAM PROWIZJI

Prowizje wypłacane są przez 7minuteworkout raz w miesiącu za sprzedaż dokonaną od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Istnieje minimalna wysokość prowizji, której osiągnięcie umożliwia jej wypłatę. Jest to minimalna suma, którą musisz zarobić, aby prowizja mogła zostać wypłacona. Dla dowolnego okresu prowizyjnego, wysokość zarobionej przez Ciebie prowizji musi przekraczać kwotę minimalną, co pozwoli na wypłacenie prowizji za ten okres. Prowizje na sumę poniżej kwoty minimalnej nie zostaną wypłacone do momentu, kiedy wysokość zarobionej prowizji ją przekroczy.

Prowizje nie są wypłacane za sprzedaż, za którą nie wpłynęły środki lub za jakąkolwiek inną transakcję, która została z jakiegoś powodu odrzucona.

Nie ponosimy odpowiedzialności płacenia odsetek od prowizji zgromadzonych, lecz jeszcze nie wypłaconych.

Jeżeli transakcja zakłada obciążenie zwrotne lub jeśli transakcja on-line nie została przeprowadzona do końca, partnerowi nie przysługuje prowizja. A jeśli została ona już wypłacona, suma kolejnej prowizji będzie o jej kwotę pomniejszona.

Wszystkie prowizje wypłacane są w dolarach amerykańskich. Członkowie programu chcący otrzymywać wypłaty przekazem bankowym, zostaną za tę usługę obciążeni dodatkową opłatą 10$ odliczoną od kwoty ich prowizji. Wysokość tej opłaty może ulec zmianie.

Każdy partner ma obowiązek wyboru jednego spośród proponowanych przez 7minuteworkout systemów płatności, za pomocą którego będą realizowane wypłaty jego prowizji. Jeżeli po wybraniu systemu płatności, w późniejszym czasie zawiesisz w nim swoje konto, albo jeśli przestanie ono działać z jakiejkolwiek innej przyczyny, 7minuteworkout nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak przekazania wypłat prowizyjnych. Każdy partner programu jest zobowiązany do ciągłego prowadzenia konta w wybranym przez siebie systemie płatności, na które otrzymuje prowizje, albo do wyboru alternatywnego, wspieranego przez 7minuteworkout, sposobu otrzymywania wypłat. Wybór dokonywany jest wyłącznie przez partnera i 7minuteworkout nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie otrzymanie zrealizowanej wypłaty z powodu awarii wybranego systemu płatności lub z powodu braku umiejętności partnera do korzystania z systemu. Podobnie, 7minuteworkout nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie wybrania przez partnera systemu płatności. Jeżeli partner nie wybierze systemu płatności, wypłaty będą realizowane czekiem, a wszelkie opłaty wynikające z dokonywania wypłat czekiem lub przekazem bankowym będą odliczane od sumy prowizji.

MIESZANIE PRODUKTÓW

Będąc partnerem 7minuteworkout, na swojej stronie internetowej, na której promujesz produkty i usługi 7minuteworkout, nie możesz zamieszczać produktów niewłaściwych dla osób w wieku lat 13 i poniżej. Twoja strona nie może zawierać żadnych treści, zdjęć ani filmów przeznaczonych dla dorosłych, jeśli pojawia się na niej jakiekolwiek odniesienie do 7minuteworkout; adres strony, e-booki, Twój link partnerski. Na żadnych stronach, na których zamieszczasz odniesienia do 7minuteworkout, nie wolno publikować treści dla dorosłych. Jakiekolwiek pogwałcenie powyższych postanowień będzie skutkować natychmiastową likwidacją Twojego konta w systemie partnerskim i pozbawieniem należnych prowizji. Jeśli naruszenie powyższych wymogów doprowadzi do zawieszenia bądź zamknięcia któregoś z systemów płatności, z tego tytułu będziesz winien pieniężne odszkodowanie za straty w wysokości $10,000 powiększone o straty rzeczywiste 7minuteworkout.

OPŁATY W SYSTEMACH PŁATNOŚCI

Wszystkie prowizje są wyliczane na podstawie transakcji w sieci. Znaczy to, że wszystkie opłaty systemu płatności są najpierw potrącane od sum zebranych od klienta. Pozostała kwota to suma do obliczenia prowizji, która przeliczana jest przez stawkę prowizyjną podaną na stronie internetowej, co daje sumę do wypłaty. Wszelkie kwoty płacone w formie opłat systemu płatności nie zaliczają się do prowizji. 7minuteworkout może także naliczać opłatę od każdej jednorazowej transakcji. W takim przypadku, wysokość opłaty jest widoczna na stronie internetowej. Opłaty tego typu nie zaliczają się do prowizji i także są odliczane od sum płaconych przez klienta przed wyliczaniem prowizji.

SPAM

7minuteworkout nie toleruje wysyłania niezamawianych pakietów e-maili (SPAM), które promują lub odnoszą się do 7minuteworkout lub którejkolwiek z ich firm i stron internetowych, partnerów, pracowników, produktów i usług. Powyższe warunki dotyczą każdego członka programu partnerskiego. Ich złamanie będzie skutkować usunięciem konta partnerskiego i anulowaniem należnych prowizji.

NIEPROFESJONALNE POSTĘPOWANIE

7minuteworkout wraz ze swoimi spółkami prowadzą działalność zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnego postępowania. Każdy partner, który narazi 7minuteworkout lub jej pracowników, partnerów lub współpracowników na kompromitację lub promuje jakąkolwiek formę rasizmu, oszczerstwa, nieuczciwych praktyk biznesowych, utraci swoje konto w programie partnerskim oraz wszystkie należne prowizje.

Cross-rekrutacja nie będzie tolerowana. Jeśli okaże się, że promowałeś inne marki wśród partnerów innych niż Twoi osobiści polecający, 7minuteworkout będzie mieć prawo do usunięcia Twojego konta. Dotyczy to także partnerów poniżej w Twojej strukturze.

7minuteworkout ma prawo do odrzucenia aplikacji partnerskiej, jeśli stwierdzi, że dana osoba łamie obowiązujące standardy przyzwoitości. Odrzucimy, na przykład, aplikację od każdej osoby promującej jakiekolwiek formy przemocy, nielegalnej działalności oraz od osób, z którymi 7minuteworkout nie chce być kojarzona.

SPRZEDAŻ PARTNERSKA I ŚLEDZENIE

Po zarejestrowaniu się w programie partnerskim, otrzymasz własny link URL, za pomocą którego będziesz promował stronę. Kiedy jakaś osoba kliknie na Twój link, plik ciasteczko z Twoim partnerskim ID zostanie umieszczony w jej przeglądarce internetowej, a jej adres IP może zostać zapisany razem z Twoim ID. Podczas tej lub przy kolejnych wizytach na stronie, kiedy dokonywany jest zakup, na podstawie pliku ciasteczka przydzielana jest prowizja.

Aby otrzymać prowizję ze sprzedaży, kupujący musi dokonać zakupu poprzez Twój link partnerski. Maskowanie lub ukrywanie linków (dokonywane przez oprogramowanie lub skrypt i często określane jako ukrywanie linków partnerskich) może nie działać z częściami strony.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsza umowa wejdzie w życie z chwilą Twojej rejestracji w programie partnerskim i może zostać rozwiązana przez Ciebie lub przez 7minuteworkout. Także w razie nie korzystania przez Ciebie z konta przez okres 12 miesięcy, umowa straci ważność. Partner programu ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez podawania powodu poprzez zalogowanie się do panelu swojego konta i wystosowanie do działu obsługi notatki, w której poinformuje o chęci rezygnacji. Partner nie może przenosić i wykorzystywać praw wynikających z niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich.

7minuteworkout także ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym momencie bez podawania powodu, informując o tym partnerów poprzez wiadomość e-mail z dziesięciodniowym wyprzedzeniem. 7minuteworkout ma prawo do przeniesienia niniejszej umowy, bez powiadamiania partnerów, na osoby trzecie w dowolnym momencie, utrzymując jednocześnie umowę w mocy. Jeśli jednak umowa zostałaby naruszona i zerwana w skutek pogwałcenia jej postanowień, partner utraci prawo do wszelkich należnych w tym czasie prowizji.

PRAWO DO MODYFIKOWANIA UMOWY

7minuteworkout wraz ze swoimi spółkami ma prawo do modyfikowania zapisów umowy (łącznie z harmonogramem prowizji) w dowolnym momencie i według własnego uznania poprzez opublikowanie nowej wersji umowy lub informacji o zmianie na stronie internetowej. Zmiany wejdą w życie w chwili ich publikacji. Warunkiem dalszego uczestnictwa partnera w programie będzie jego akceptacja zmian wprowadzonych do umowy.

Jeśli jakiekolwiek zmiany do niniejszej umowy nie zostaną zaakceptowane przez partnera, właściwym dla niego wyjściem będzie zerwanie umowy. Rozwiązując umowę, uczestnik programu jest zobowiązany do usunięcia ze swojej strony internetowej wszelkich partnerskich linków bądź treści i do nie publikowania ich w jakiejkolwiek formie w przyszłości.

NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE

Oczywistym jest, że żaden z korzystających z 7minuteworkout nie może wykorzystywać produktu w powiązaniu z nieprzyzwoitym, oszczerczym, nienawistnym, nielegalnym lub politycznie kontrowersyjnym materiałem, którego definiowanie leży wyłącznie w gestii 7minuteworkout. Ponadto, partnerzy nie mogą próbować oszukiwać systemu w celu zwiększenia swoich zysków, a w razie stwierdzenia takiej działalności, konto partnera zostanie usunięte, a wszelkie wypłaty prowizji zostaną wstrzymane. Członkowie systemu godzą się nie prowadzić żadnych działań przeciw systemowi. W razie ujawnienia działalności hackerskiej, winny partner poniesie koszty odszkodowania za straty poniesione przez 7minuteworkout lub jej spółki.

TAKI, JAKI JEST

Pomimo tego, że 7minuteworkout stara się zapewnić bezawaryjne działanie usługi, 7minuteworkout nie może zagwarantować pełnej funkcjonalności, stabilności, dostępności i jakości systemu. Oznacza to, ze 7minuteworkout lub jej współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio z powodu korzystania ze strony internetowej, produktów, usług lub jakiejkolwiek części systemu 7minuteworkout. Obejmuje to między innymi awarie systemu, okresy niedostępności systemu, utratę danych lub zawieszenie usługi.

OPŁATY

Partnerzy programu nie ponoszą żadnych opłat za założenie konta w programie partnerskim ani żadnym innym programie.

7minuteworkout jest jednak dostępny wyłącznie dla uczestników programu i jest uznawany za zamknięty program partnerski otwarty tylko dla jego członków.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA ORAZ E-MAIL

7minuteworkout wymaga podania Twojego adresu e-mail w Twoim profilu partnerskim. Partnerzy nie będą mogli korzystać z programu dopóki ich adres e-mail nie zostanie zweryfikowany. Użytkownicy programu, którzy nie dokonają weryfikacji swojego adresu e-mail lub będą używać adresu generującego błędy (np. przepełnienie skrzynki pocztowej) utracą wszelkie należne prowizje, a niniejsza umowa starci ważność. Nie dozwolone jest używanie do kontaktu z 7minuteworkout adresu e-mail z włączonymi automatycznymi wiadomościami. Kiedy odwiedzasz stronę internetową lub wysyłasz wiadomości mailowe do 7minuteworkout, komunikujesz się z firmą elektronicznie i wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od 7minuteworkout droga elektroniczną. 7minuteworkout będzie komunikował się Tobą za pomocą wiadomości mailowych lub informacji zamieszczanych na tej stronie internetowej. Zgadzasz się, że wszelkie umowy, powiadomienia oraz innego rodzaju wiadomości, które otrzymujesz od 7minuteworkout drogą elektroniczną, mają taką samą ważność jak podobne dokumenty w formie pisemnej. Jako partner akceptujesz, że nie możesz zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości od 7minuteworkout, oraz że zobowiązujesz się do prowadzenia konta e-mail podanego 7minuteworkout. W przeciwnym razie, Twoje konto zostanie anulowane natychmiastowo bez żadnej rekompensaty czy wypłaty należnych prowizji.

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE ZA POMOCĄ SYTEMU

Żaden partner ani żadna inna osoba lub instytucja nie może wykorzystywać strony internetowej lub systemy płatności 7minuteworkout do dokonywania prywatnych transakcji. Wszelkiego rodzaju dochód uzyskany poprzez stronę internetową lub system płatności 7minuteworkout może zostać przejęty przez 7minuteworkout. W szczególności zakazuje się zamieszczania na stronie linków promujących produkty lub usługi, które nie są całkowicie zatwierdzone oraz sponsorowane przez 7minuteworkout. W razie dopuszczenia się przez partnera 7minuteworkout lub inna osobę bądź instytucję tworzenia linków, które realizują zamówienia poprzez system płatności 7minuteworkout, postępowanie takie zostanie uznane za atak elektroniczny na stronę w celu jej zniszczenia i w związku z tym potraktowane jako poważne przestępstwo komputerowe, co będzie skutkować podjęciem kroków prawnych.

NALICZANIE I OTRZYMYWANIE OPŁAT ZA ASYSTOWANIE TWOIM PARTNEROM

Rozwój każdego partnera przynosi 7minuteworkout różnego rodzaju korzyści. Pozyskując lub sponsorując partnera poprzez strony internetowe, powinieneś być zawsze gotów udzielić mu wsparcia bez roszczenia sobie dodatkowych opłat. Jeśli nie wyrazisz zgody na służenie pomocą pozyskanym partnerom za darmo, Twoje konto partnerskie zostanie usunięte natychmiastowo a wszelkie należne prowizje zostaną wstrzymane jako częściowa rekompensata za kierowanie Twoimi partnerami.

PARTNERSKIE NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Otrzymasz partnerski numer identyfikacyjny, który może składać się z liczb wraz z dużymi i małymi literami. Na przykład kod "pracuj więcej" jest inny od "Pracuj Więcej". Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie swojego numeru i hasła w tajemnicy. 7minuteworkout nie ponosi odpowiedzialności za wyjawienie numeru ID i hasła innym osobom.

ZAKAZ DRAPIEŻNEJ REKLAMY

Każdy partner programu partnerskiego zgadza się nie stosować żadnych taktyk drapieżnej reklamy, której definicja leży wyłącznie w gestii 7minuteworkout i obejmuje, choć nie ogranicza się do, podmieniania identyfikacyjnego numeru partnerskiego numerem innego partnera w celu przejęcia jego prowizji, niezależnie od tego, czy działanie takie jest świadome , czy nie. Partnerzy nie mogą przystosowywać żadnych linków partnerskich do usuwania ciasteczek lub omijania innych zabezpieczeń systemu. Partnerzy akceptują, że prowadzenie powyższych działań będzie podstawą do skasowania konta partnerskiego i wstrzymania wypłat wszelkich należnych prowizji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7minuteworkout nie ponosi odpowiedzialności za straty przypadkowe lub spowodowane pośrednio (utrata dochodu, prowizji) przez błędy w funkcjonowaniu partnerskiego systemu śledzenia sprzedaży lub wypłat prowizji, ani za utratę danych lub ich kopii zapasowych, ataki hackerskie, wirusy komputerowe, ciągłość rentowności swoich produktów, skutki prób zniszczenia programu lub wypadki losowe. 7minutewrokout nie gwarantuje, że strony internetowe będą funkcjonować bezbłędnie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy lub błędy.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

a) Jeśli którykolwiek z zapisów tej umowy lub warunków korzystania z programu stanie się nieważny, niniejsza umowa wraz z warunkami korzystania powinna zostać przekonstruowana z wykluczeniem tego zapisu. Odstąpienie od któregokolwiek z zapisów umowy jest możliwe wyłącznie na piśmie wraz z podpisem partii odstępującej oraz może obowiązywać na czas zaistniałej sytuacji lub wydarzenia, którego odstąpienie dotyczy i nie powinno ono być kontynuowane. Żaden partner nie może przenosić lub udzielać podlicencji umowy bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony 7minuteworkout.

b)Wszelkie opłaty prawne wynikające z odbierania zwróconych czeków lub odrzuconych kart kredytowych lub inne nieuregulowane należności za produkt sprzedany za pośrednictwem partnera, będą uregulowane przez niego. Wszelkie należne sumy nie przekazane przez partnera lub jego klienta nie podlegają prowizji, a opłaty powstałe w wyniku obsługi sprzedaży dokonanej przez partnera zostaną odpisane od prowizji należnych partnerowi. W przypadku, gdy zgromadzone prowizje nie wystarczają na pokrycie wyżej wspomnianych kosztów, partner zgadza się pokryć je z własnej kieszeni i przekazać je 7minuteworkout.

c) JEŻELI POWYŻSZE ZAPISY LUB WARUNKI PRZEDSTAWIONE W WARUNKACH KORZYSTANIA Z PROGRAMU OKAŻĄ SIĘ NIEEGZEKWOWALNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 7MINUTEWORKOUT ZA STRATY PONIESIONE W RAMACH TEJ UMOWY NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ WYSOKOŚCI OPŁAT - ZA PRODUKT, USŁUGI, E-BOOKI LUB OPROGRAMOWANIE (LICENCJA) - PONIESIONYCH PRZEZ DANĄ OSOBĘ.

d) W razie złamania przez partnera praw własności intelektualnej Global Virtual Opportunity, 7minuteworkout ma prawo do podjęcia kroków na drodze prawnej w dowolnym sądzie zlokalizowanym w Comal w Teksasie w USA w celu uzyskania zadośćuczynienia. Partner godzi się na jurysdykcję tego sądu. Korzystanie ze strony 7minuteworkout jest nielegalne w obrębie jurysdykcji, która nie uznaje któregokolwiek z postanowień tej umowy, włączając ten paragraf. Partner oświadcza, że poprzez korzystanie ze strony internetowej, produktów lub usług oraz poprzez akceptacje tej umowy, pomiędzy nim a 7minuteworkout nie powstaje żadne powiązanie na podstawie spółki, zatrudnienia bądź wykonywania zleceń. Dotrzymywanie postanowień umowy przez 7minuteworkout jest zależne od obowiązującego prawa i nic, co jest zapisane w niej bądź warunkach korzystania z programu nie odbiera 7minuteworkout prawa do stosowania się do obowiązujących przepisów i unieważniania zapisów umowy, które w ich świetle tracą ważność. W takim wypadku nieprawomocny zapis umowy zostanie zastąpiony nowym o treści możliwie najbliższej poprzedniemu, zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W tym wypadku w mocy jest zarówno nowy zapis jak i pozostałe części umowy.

e) Niniejsza umowa jest egzekwowana w Teksasie w USA oraz zgodna z przepisami prawa odpowiednimi dla tego typu umowy, obowiązującymi w Teksasie w USA. Wszelkie spory prawne pomiędzy partnerem a 7minuteworkout wszczęte na podstawie tej umowy, będą w pierwszej kolejności rozpatrywane przez określonego przez obie strony polubownego rozjemcę internetowego. Koszty postępowań prawnych związanych z rozwiązywaniem sporów (wyłączając wynagrodzenia adwokatów) będą dzielone po równo pomiędzy obie strony.

f) Jeśli osiągnięcie kompromisu na drodze polubownego postępowania internetowego nie powiedzie się, strony (7minuteworkout i partner) zgadzają się odwołać się do orzecznictwa sądu arbitrażowego w Camal w Teksasie w USA, działającego według zasad Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Odwołanie od orzeczenia sądu arbitrażowego może zostać przedłożone w dowolnym sądzie posiadającym do tego kompetencje. Partner w żadnym wypadku nie ma prawa do rozpoczynania sprawy w sądzie z udziałem przysięgłych. Partner nie będzie także miał prawa do przedprocesowego postępowania dowodowego, jeśli nie spełni następujących wymogów: nie będzie uczestniczył jako reprezentant lub członek jakiejkolwiek klasy petentów związanych z kwestią poddaną arbitrażowi. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna z ograniczonymi prawami do odwołania się od niej.

g) Wszelkie postępowanie lub roszczenie dotyczące strony internetowej, produktów, usług lub e-booków musi zostać rozpoczęte nie później niż w ciągu 90 dni od zaistnienia powodu takiego roszczenia lub postępowania. Roszczenia i postępowania wnoszone po upływie tego okresu nie będą ważne. Nieskuteczność GVO w egzekwowaniu któregokolwiek zapisu umowy oraz różnego rodzaju zachowanie stron nie będą podstawą do odstąpienia od tego zapisu. 7minuteworkout ma prawo do przeniesienia praw tej umowy na osoby trzecie w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania partnera. Stosowanie nagłówków w tej umowie ma na celu jedynie uporządkowanie jej zapisów i nie określa sztywno granic prawnych w umowie.

h) 7minuteworkout ma prawo modyfikować tę umowę oraz umowę w ten sposób powstałą w dowolnym momencie poprzez opublikowanie jej bez konieczności powiadamiania partnera. Niniejszy dokument jest kompletną i całościową umową dotyczącą wszystkich przedyskutowanych kwestii.

i) 7minuteworkout ma prawo do przeniesienia praw lub odpowiedzialności na dowolne osoby bądź jednostki. Żaden z powyższych zapisów nie ma wpływu na prawo 7minuteworkout do przeniesienia praw lub odpowiedzialności. Transfer tego rodzaju będzie jednocześnie przeniesieniem tej lub innej aktualnie obowiązującej umowy (wraz z ewentualnym, dodatkowym kontraktem pomiędzy stronami) bez konieczności uzyskania zgody na takie przeniesienie.

j) W razie uznania tego programu partnerskiego za nielegalny przez dowolny sąd, 7minuteworkout ma prawo do jego zakończenia bez odwołania. Jeśli system opłat używany przez 7minuteworkout nie będzie w stanie wykonywać transakcji prowadzonych przez partnerów, 7minuteworkout będzie mieć prawo do zakończenia program bez odwołania. Żadna treść powyższej umowy nie implikuje, że 7minuteworkout będzie zawsze prowadzić ten lub inny program partnerski z produktami lub usługami sprzedawanymi przez 7minuteworkout na stronach internetowych lub jakikolwiek inny program partnerski.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © Law Office of Michael E. Young, LLC, and licensed for use by the owner of this website at http://7minuteworkout.com.. All Rights Reserved. No portion of this document may be copied or used by anyone other than the licensee without the express written permission of the copyright owner.