Ważne dokumenty

Regulamin serwisu | Warunki korzystania | Umowa Partnerska | Polityka Prywatności
Zasady korzystania z filmów | Polityka Zwrotów | Kwestie zdrowotne 
 


1. Akceptacja warunków

Witaj w 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com). 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) dostarcza swoje usługi według poniższych Warunków korzystania z usług, które mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Aktualna wersja warunków jest dostępna pod tym adresem: http://www.wwkiosk.com/terms.php. Korzystając z usług oferowanych lub prowadzonych przez 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), Ty i 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) jesteście zobowiązani do przestrzegania wszelkich wytycznych lub zasad, które mogą być od czasu do czasu publikowane. Wszystkie tego typu wytyczne lub zasady (obejmujące między innymi nasza politykę dotyczącą poczty spam) są w niniejszych Warunkach włączone przez odniesienie. 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) może oferować także inne usługi, objęte innymi warunkami korzystania.

2. Opis usługi

7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) dostarcza poprzez sieć swoich usług szerokiego wachlarza zasobów i możliwości, takich jak: narzędzia komunikacyjne, usługi hostingowe, fora internetowe, usługi sprzedażowe, personalizację treści, programowanie. Akceptujesz, że Serwis ma prawo do zamieszczania ogłoszeń reklamowych niezbędnych 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) do prowadzenia działalności. Ponadto, zgadzasz się, że w serwisie mogą pojawiać się informacje od 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), dotyczące np. jego funkcjonowania oraz wiadomości typu Newsletter, i że otrzymywanie tych treści wynika z członkostwa w 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) i rezygnacja z nich nie jest mozliwa. Wszelkie nowe części poszerzające i ulepszające Serwis, włączając nową własność 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), podlegać będą Warunkom korzystania z Serwisu. Rozumiesz i akceptujesz, że Serwis jest prowadzony jako "taki, jaki jest" i że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, usunięcie, niedostarczenie lub niezachowanie jakiejkolwiek komunikacji lub ustawień osobistych. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie sobie dostępu do serwisu, co obejmuje między innymi opłaty za używanie Internetu. Do tego rodzaju opłat zaliczają sie także opłaty za wyświetlanie lub dostarczanie reklam. Musisz także posiadać sprzęt pozwalający na korzystanie z Internetu.

3. Obowiązki rejestracyjne

W związku z używaniem Serwisu przez Ciebie, deklarujesz, że jesteś osobą w wieku umożliwiającym uczestniczenie w umowie jako pełnoprawna strona oraz że nie masz zakazu korzystania z usług w ramach przepisów prawa Kanady lub innej stosowalnej jurysdykcji. Zgadzasz się także: (a) przekazać nam prawdziwe, aktualne i kompletne informacje o sobie wymagane w formularzu rejestracyjnym (jako Dane Rejestracyjne) oraz (b) systematycznie uaktualniać swoje dane, aby były prawdziwe, aktualne i kompletne. Jeśli dostarczysz informacji, które będą nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub kiedy 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) będzie miał podstawy, aby podejrzewać, że przekazane informacje są nieprawdziwe, niekompletne, niedokładne lub nieaktualne, 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) może zawiesić lub usunąć Twoje konto oraz odmówić możliwości korzystania z Serwisu (lub którejś z jego części) obecnie lub w przyszłości.

4. Polityka prywatności 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com)

Dane Rejestracyjne i pewne inne informacje na Twój temat podlegają naszej polityce prywatności. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności tutaj: http://www.7minpolska.com/legal/privacy-policy.htm

5. Konto użytkownika, hasło, bezpieczeństwo i płatność

Kończąc proces rejestracji w Serwisie, przydzielone zostanie Ci konto i hasło. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy oraz za wszelkie działania wykonywane przy pomocy Twojego konta. Zgadzasz się (a) zawiadomić http://wwkiosk.com/privacy.php bezzwłocznie w razie nieautoryzowanego użycia Twojego hasła lub konta lub jakiegokolwiek innego działania przeciwko bezpieczeństwu Serwisu oraz (b) zawsze wylogowywać się po zakończeniu korzystania ze swojego konta. http://wwkiosk.com/privacy.php nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty wynikłe z Twojego pogwałcenia zapisów punktu 5.

6. Zachowanie członków

Rozumiesz, że odpowiadasz za wszystkie informacje, dane, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, fotografie, grafiki, filmy, wiadomości oraz inne materiały (treści), upubliczniane bądź przekazywane prywatnie, które pochodzą od Ciebie. Oznacza to, że Ty, a nie 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), jesteś całkowicie odpowiedzialny za treść, którą zamieszczasz, wysyłasz drogą mailową lub w inny sposób udostępniasz na łamach Serwisu. 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) nie kontroluje treści publikowanych za pośrednictwem Serwisu oraz nie gwarantuje ich poprawności, spójności ani jakości. Rozumiesz, że używając Serwisu, możesz natknąć się na treści, które będą obrazoburcze lub nieprzyzwoite. 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści; ich niekompletność lub nieprawdziwość, ani za żadne straty poniesione z powodu treści zamieszczonych, przesłanych drogą mailową lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Serwisu.

Zgadzasz się nie używać Serwisu do:

 • publikowania, zamieszczania, wysyłania za pomocą poczty elektronicznej lub udostępniania w inny sposób treści, które są sprzeczne z prawem, krzywdzące, zastraszające, nadużywające, dręczące, szkodzące, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, krzywdzące czyjąś prywatność, nienawistne lub niepoprawne pod względem pojęć dotyczących rasy lub pochodzenia;
 • krzywdzenia nieletnich;
 • podszywania się pod osoby lub jednostki, w tym przedstawicieli, liderów forów lub gospodarzy 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) oraz informowania o nieprawdziwych powiązaniach z innymi osobami lub instytucjami;
 • podrabiania nagłówków, manipulowania identyfikatorami w celu zamaskowania źródła treści przekazywanych przez Serwis;
 • publikowania, zamieszczania, wysyłania za pomocą poczty elektronicznej lub udostępniania w inny sposób treści, których zgodnie z prawem lub na podstawie stosunków opartych na zaufaniu nie możesz publikować (np. informacji wewnętrznych, poufnych, zastrzeżonych, uzyskanych w ramach zatrudnienia lub umów o tajności);
 • publikowania, zamieszczania, wysyłania za pomocą poczty elektronicznej lub udostępniania w inny sposób treści naruszających prawa patentowe, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa własności lub zastrzeżone jakiejkolwiek strony;
 • publikowania, zamieszczania, wysyłania za pomocą poczty elektronicznej lub udostępniania w inny sposób niezamówionych i nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, bezużytecznych, niechcianych, łańcuszkowych wiadomości e-mail, "piramid finansowych", ani żadnych innych form nagabywania, chyba że służą one specjalnym celom określonym w naszej polityce antyspamowej;
 • publikowania, zamieszczania, wysyłania za pomocą poczty elektronicznej lub udostępniania w inny sposób materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe zaprogramowane do zakłócania, zatrzymywania lub ograniczania funkcjonowania komputerów lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • zakłócania normalnego przebiegu dialogu, sprawiania, że ekran "przewija się" w tempie szybszym niż pozwalającym użytkownikom na pisanie lub działania negatywnie w inny sposób, który wpływa na możliwość uczestniczenia użytkowników w komunikacji w czasie rzeczywistym;
 • ingerowania lub przerywania działania serwerów lub sieci Serwisu lub nieprzestrzegania wymogów, procedur, polityk lub zasad sieci połączonych z Serwisem;
 • przeglądania sieci lub wysyłania e-maili anonimowo za pomocą przeglądania proxy;
 • łamania celowo lub nieumyślnie lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych zasad, w tym między innymi regulacji tworzonych przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Amerykańską Giełdę Papierów Wartościowych lub NASDAQ oraz innych przepisów mających moc prawa;
 • prześladowania lub dręczenia innych oraz gromadzenia lub przechowywania informacji o innych użytkownikach.

Uznajesz, że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) może kontrolować treści przed ich publikacją oraz że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) lub jego wyznaczeni przedstawiciele mają prawo (a nie obowiązek) do przeglądania treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przed ich publikacją oraz ich przenoszenia lub odmowy publikacji. Oprócz tego, 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) lub jego wyznaczeni przedstawiciele mają prawo do usunięcia dowolnej treści łamiącej postanowienia Warunków korzystania z Serwisu lub nieakceptowanej z innego powodu. Zgadzasz się, że ponosisz ryzyko wykorzystywania treści płynące z ich potencjalnej nierzetelności, niekompletności lub nieprzydatności. Dlatego rozumiesz, że nie zawsze możesz polegać na treściach tworzonych przez lub dostarczanych do 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), zaliczając do niech między innymi treści zamieszczane na serwisowych tablicach ogłoszeń i w pozostałych częściach Serwisu.

Uznajesz i zgadzasz się, że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) może ujawniać lub zatajać informacje dotyczące Twojego konta oraz treści w razie konieczności podyktowanej wymogami prawa lub w wierze, że takie postępowanie jest potrzebne, aby: (a) stosować się do procesów prawnych, (b) wprowadzać w życie postanowienia Warunków korzystania z Serwisu, (c) odpowiadać na zarzuty innych stron, że treści łamią ich prawa, (d) świadczyć obsługę klienta, lub (e) chronić prawa, własności lub bezpieczeństwo 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), jego użytkowników oraz społeczeństwa.

Rozumiesz, że przeniesienie Serwisu, wraz z Twoją treścią, może oznaczać (a) przenoszenie poprzez różne sieci oraz (b) zmiany wynikające z konieczności przystosowania do nowych wymogów technicznych sieci lub urządzeń.

Rozumiesz, że Serwis oraz jego oprogramowanie może zawierać części służące ochronie materiałów cyfrowych, które powinny być wykorzystywanie zgodnie z zasadami ustalonymi przez 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) lub innych dostawców treści do Serwisu. Nie możesz próbować pominąć tych zasad. Jakakolwiek nieautoryzowana, całościowa lub częściowa publikacja, dystrybucja lub upublicznianie oraz przetwarzanie materiałów dostarczanych poprzez Serwis jest surowo zabronione.

7. Szczególne uwagi dotyczące międzynarodowego korzystania z Serwisu

Biorąc pod uwagę globalną naturę Internetu, zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zachowania on-line oraz treści akceptowanych. A w szczególności zgadzasz się przestrzegać praw odnoszących się do przenoszenia danych ze Stanów Zjednoczonych lub z kraju, w którym przebywasz.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się nie pociągać 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), jego jednostek podległych, partnerów, przedstawicieli lub partnerów marki do odpowiedzialności w sprawie jakichkolwiek roszczeń lub żądań, włączając opłaty adwokackie, wystosowanych przez strony trzecie w związku z treścią przez Ciebie zamieszczoną, przeniesioną lub udostępnioną poprzez Serwis lub w sprawie roszczeń spowodowanych Twoim korzystaniem z Serwisu lub powiązaniem z nim, pogwałceniem przez Ciebie postanowień Warunków korzystania z Serwisu lub praw innych osób.

9. Ogólne praktyki dotyczące korzystania oraz przechowywania treści

Przyjmujesz, że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) może ustanowić ogólne praktyki i ograniczenia korzystania z Serwisu, w tym maksymalną liczbę dni przechowywania przez Serwis wiadomości e-mail, postów publikowanych na jego stronach lub innych zamieszczonych w nim treści, maksymalną liczbę e-maili, które mogą zostać odebrane lub wysłane z konta w Serwisie, maksymalną wielkość wiadomości e-mail odbieranych lub wysyłanych z konta w Serwisie, maksymalną ilość przestrzeni dyskowej przydzielonej użytkownikom przez 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) oraz maksymalną ilość odwiedzin Serwisu (oraz czas ich trwania) w danym przedziale czasu. Zgadzasz się, ze 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) nie ponosi odpowiedzialności za utratę przechowywanych wiadomości lub innych form komunikacji lub innych treści przenoszonych i utrzymywanych przez Serwis. Uznajesz także prawo 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) do okresowego wprowadzania zmian do powyższych praktyk i ograniczeń korzystanie z Serwisu.

7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) zastrzega sobie prawo do zawieszania konta, które jego zdaniem ogranicza dostępność zasobów dla innych użytkowników. Jeśli Twoje konto pochłaniać będzie zbyt dużo zasobów naszego serwera, możesz zostać poproszony o korzystanie z oddzielnego serwera.

10. Zmiany w usługach

7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) zastrzega sobie prawo do okresowych zmian lub zakończenia na stałe lub chwilowo funkcjonowania Serwisu (lub jego części) w dowolnym momencie bez powiadamiania. Zgadzasz się, że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) nie będzie w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za modyfikowanie, zawieszenie lub zakończenie funkcjonowania Serwisu.

11. Usunięcie konta

Zgadzasz się, że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) może w pewnych okolicznościach i bez uprzedzenia usunąć Twoje konto oraz odebrać możliwość dostępu do Serwisu bez powiadamiania. Powodem takiego działania może być między innymi (a) pogwałcenie postanowień Warunków korzystania z Serwisu lub innych powiązanych umów lub wytycznych, (b) nakaz ze strony organów prawa lub innych instytucji rządowych, (c) Twoje własne żądanie usunięcia konta, (d) zakończenie działalności lub modyfikacja materiałów Serwisu (lub jakiejś jego części), (e) niespodziewane problemy techniczne lub związane z kwestiami bezpieczeństwa. Usunięcie konta użytkownika 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) oznacza: (a) odebranie dostępu do oferty Serwisu, (b) skasowanie Twojego hasła i powiązanych informacji, plików lub treści dotyczących Twojego konta lub znajdujących się na nim (lub w jego częściach), (c) zakaz dalszego korzystania z Serwisu. Co więcej, zgadzasz się, że usunięcie konta będzie przeprowadzane według uznania 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com), który nie będzie odpowiedzialny przed Tobą lub innymi stronami za anulowanie Twojego konta lub dostępu do Serwisu.

Chociaż nasi członkowie są nam bardzo drodzy, jesteśmy świadomi, że będą zdarzały się sytuacje, kiedy będą oni musieli zrezygnować ze współpracy z nami. Aby tego dokonać i jednocześnie podnieść poziom naszych usług, prosimy, aby w takich wypadkach postępować następująco: zalogować się do panelu logowania użytkownika, kliknąć na "pomoc" i wysłać nam powiadomienie o chęci rezygnacji. Jeśli zażądasz pełnego miesięcznego zwrotu pieniędzy, co jednak zdarza się rzadko, wystosuj o to prośbę w ciągu 7 dni od daty Twojego ostatniego fakturowania, a my bez pytań zwrócimy Ci pieniądze.

Użytkownicy zalegający z płatnościami, otrzymywać będą wiadomości e-mail przypominające o konieczności zapłaty. Zatem adres pocztowy użytkownika musi być zawsze aktualny, aby docierały do niego wszystkie wiadomości. Jeśli w ciągu 15 dni konto nie zostanie reaktywowane, usuniemy je w całości wraz ze wszelkimi materiałami, które użytkownik przechowywał na naszych serwerach.

12. Sprzedaż partnerska i prowizje

Rozumiesz i zgadzasz się, że:

 1. za prowadzenie swojej sprzedaż odpowiedzialny jest każdy partner programu, będący jednocześnie niezależnym kontrahentem firmy. Partner nie może prawnie reprezentować firmy, nie jest jej przedstawicielem oraz nie ma prawa do stawiania firmie prawnych zobowiązań;
 2. wypłaty prowizyjne obciążone są opłatą w wysokości 2$;
 3. prowizje wypłacane są pomiędzy 15 a 25 dniem każdego miesiąca;
 4. prowizje wypłacane są po zebraniu ich minimalnej kwoty 20$;
 5. rezygnacja z członkostwa oznacza utratę wszystkich należnych prowizji;
 6. maksymalna miesięczna prowizja od jednego partnera wynosi 25% z $9,97.

13. Reklamodawcy

Korespondencja, procedury biznesowe lub uczestnictwo w promocjach reklamodawców znalezionych w/lub poprzez Serwis oraz operacje płatnicze i dostawa zamówionych towarów oraz warunki, umowy, gwarancje lub inne szczegóły tego rodzaju relacji odbywają się bezpośrednio pomiędzy partnerem a reklamodawcą. Zgadzasz się, że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z prowadzenia tego rodzaju stosunków z reklamodawcami lub z powodu ich obecności na stronach Serwisu.

14. Linki

Serwis lub strony trzecie mogą zamieszczać linki do innych stron internetowych. Jako że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) w żaden sposób nie kontroluje innych stron, zgadzasz się, że nie odpowiada on za ich dostępność, treść, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na nich bądź za ich pośrednictwem. Co więcej, uznajesz i zgadzasz się, że 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności pośredniej lub bezpośredniej za straty poniesione wskutek wykorzystywania lub kierowania się tego rodzaju treściami, korzystania z dóbr lub usług dostępnych na zewnętrznych stronach lub poprzez nie oferowanych.

15. Prawa własności 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com)

Zgadzasz się, że Serwis oraz oprogramowanie wykorzystywane w związku z Serwisem, zawiera poufne informacje, które są chronione między innymi stosowalnymi prawami własności. Ponadto, zgadzasz się, że treść pojawiająca się w reklamach sponsorskich lub informacje prezentowane przez Serwis lub ogłoszeniodawców, chronione są prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami oraz innymi prawami własności. Zgadzasz się, że bez wyraźnej zgody 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) lub ogłoszeniodawców, nie możesz modyfikować, wypożyczać, sprzedawać lub dystrybuować treści, ani też tworzyć systemów pochodnych od Serwisu i jego oprogramowania, jako całości lub jego części.

7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) oferuje Ci osobiste, nieprzechodnie i niewyłączne prawo do używania kodu wynikowego swojego oprogramowania na jednym komputerze, pod warunkiem, że ani Ty, ani inna strona nie będzie kopiować, modyfikować, odtwarzać, stosować inżynierii wstecznej lub tworzyć systemów opartych na naszym oprogramowaniu, prowadzić działań mających na celu ujawnienie jego kodu źródłowego, sprzedaż, udzielanie licencji lub przekazywanie jakichkolwiek jego praw. Zgadzasz się nie modyfikować naszego oprogramowania w żaden sposób lub używać jego zmodyfikowanych wersji, między innymi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu. Zgadzasz się korzystać z Serwisu jedynie poprzez interfejs tworzony w tym celu przez 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com).

16. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

W PEŁNI ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE:

 1. KORZYSTASZ Z SERWISU JEDYNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JEST ON UDOSTĘPNIANY "JAKO TAKI". 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYRAŹNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH LUB DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z DOWOLNYM CELEM ORAZ GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI.
 2. 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE: (1) USŁUGA SPEŁNI OCZEKIWANIA KLIENTA, (2) BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ NIEPRZERWANIE, SPRAWNIE, BEZPIECZNIE LUB BEZBŁĘDNIE, (3) REZULTATY KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDĄ ODPOWIEDNIE LUB UŻYTECZNE, (4) JAKOŚĆ USŁUG, PRODUKTÓW, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ SERWIS SPROSTA JEGO OCZEKIWANIOM, (5) BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANA POPRAWIONE.
 3. WSZELKIE MATERIAŁTY SĄ POBIERANE LUB POZYSKANE PRZEZ UZYTKOWNIKA POPRZEZ SERWIS LUB W INNY SPOSÓB NA JEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JEDYNIE ON ODPOWIADA ZA JAKIKOLWIEK USZKODZENIA JEGO KOMPUTERA LUB UTRATĘ DANYCH BEDĄCĄ WYNIKIEM POBIERANIA TYCH TREŚCI.
 4. ŻADNE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) LUB POPRZEZ SERWIS W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ INNE NIŻ ZAPISY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU, NIE STANOWIĄ GWARANCJI.
 5. PODCZAS KORZYSTANIA Z SERWISU I WYŚWIETLANIA RÓŻNEGO RODZAJU OBRAZÓW NA EKRANIE MONITORA, CZĘŚĆ UŻYTKOWNIKÓW MOŻE DOZNAĆ NAPADU EPILEPSJI. NAWET U OSÓB BEZ STWIERDZONEJ EPILEPSJI, W PEWNYCH WARUNKACH MOŻE DOJŚĆ DO POJAWIENIA SIĘ SYMPTOMÓW TEJ CHOROBY. JEŚLI TY LUB KTOKOLWIEK W TWOJEJ RODZINIE CIERPI NA EPILEPSJĘ, TO PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU, SKONTSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM. W RAZIE POJAWIENIA SIĘ KTÓREGOKOLWIEK Z PONIŻSZYCH OBJAWÓW W TRAKCIE KORZYSTANIA Z SERWISU, SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM: ZAWROTY GŁOWY, POGORSZONE WIDZENIE, DRGANIE POWIEK LUB MIĘŚNI, UTRATA PRZYTOMNOŚCI, DEZORIENTACJA, NIEKONTROLOWANE ODRUCHY, KONWULSJE.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

W PEŁNI ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ŻADNE POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, NASTĘPCZE, KARNE STRATY, DO KTÓRYCH ZALICZAMY MIĘDZY INNYMI STRATY ZYSKÓW, DANYCH, MOTYWACJI ORAZ INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT - NAWET JESLI 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ UPRZEDZONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO TYPU STRAT - SPOWODOWANYCH (1) PRZEZ KORZYSTANIE LUB NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z SERWISU, (2) PRZEZ KOSZTY STARAŃ POZYSKANIA ZAMIENNIKÓW TOWARÓW LUB USŁUG WYNIKAJACYCH Z ZAKUPIENIA DOWOLNYCH PRODUKTÓW, USŁUG LUB INFORMACJI, OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI LUB REALIZOWANIA TRANSAKCJI POPRZEZ SERWIS, (3) PRZEZ NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB ZMIANĘ TWOICH DANYCH LUB OPERACJI, (4) PRZEZ OPINIE ZAMIESZCZANE W SERWISIE PRZEZ INNE STRONY LUB ICH ZACHOWANIE, (5) INNE KWESTIE ODNOSZĄCE SIĘ DO SERWISU.

18. Wykluczenia i ograniczenia

NIEKTÓRE JURYSDYKCJIE NIE UZNAJĄ WYKLUCZANIA GWARANCJI ORAZ OGRANICZANIA LUB UCHYLANIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE. PONADTO, NIEKTÓRE Z OGRANICZEŃ W SEKCJI 17 I 18 MOGĄ NIE BYĆ STOSOWALNE W STOSUNKU DO CIEBIE.

19. Specjalne zastrzeżenia dotyczące kwestii finansowych

Jeśli chcesz stworzyć lub zostać użytkownikiem dowolnej usługi, otrzymywać wiadomości, ostrzeżenia lub inne informacje od Serwisu dotyczące spółek, notowań giełdowych, inwestycji lub papierów wartościowych, proszę przeczytać sekcje 17 i 18, ponieważ w tym kontekście są one bardzo istotne. Należy pamiętać, że tego rodzaju informacje trzeba zawsze analizować ostrożnie. Usługa jest prowadzona wyłącznie w celach informacyjnych, a przekazywane za jej pośrednictwem informacje nie są traktowane jako podstawy do prowadzenia handlu lub inwestowania. 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) oraz organ wydający koncesję nie są odpowiedzialni za poprawność, przydatność lub dostępność informacji przekazywanych za pośrednictwem Usługi, ani za żadne decyzje dotyczące handlu lub inwestowania oparte na tych informacjach.

20. Powiadomienia

7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) może wysyłać powiadomienia dotyczące zmian wprowadzanych do Warunków korzystania z Serwisu drogą mailową, pocztą tradycyjną lub w formie postów na stronach serwisu.

21. Informacje ogólne

Warunki korzystania z Serwisu stanowią kompletna umowę pomiędzy Tobą a 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) i określają sposób korzystania z Serwisu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Tobą a 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com). W związku z korzystaniem z innych usług lub zakupem innych produktów 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) lub uczestniczenia w programach partnerskich oraz nabywania produktów stron trzecich, możesz być związany także innymi stosownymi umowami.

Odstąpienie od i wypowiadalność warunków. Niepowodzenie wyegzekwowania przez 7minuteworkout Inc (http://7minuteworkout.com) któregokolwiek z postanowień Warunków korzystania z Serwisu nie stanowi podstawy do odstąpienia od nich. Jeśli sąd dowolnej jurysdykcji uzna którykolwiek z zapisu Warunków korzystania z serwisu za nieważny, strony wciąż zgadzają się wyegzekwować jego postanowienia, a pozostałe zapisy Warunków nadal pozostają w mocy.

Przepisy o przedawnieniu. Zgadzasz się, że niezależnie od innych praw w tym względzie, każdy pozew wynikający z konkretnej sytuacji powinien zostać złożony w ciągu roku od jej zaistnienia. Pozew złożony po upływie roku od sytuacji, do której się odnosi, nie będzie ważny.